Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Titlul proiectului: " Sprijin pentru întreprinzători "

Contract nr. POSDRU/30/3.1/G/39193


Seminar diseminare


Seminarul de diseminare a avut loc in data de 26.07.2011 si au participat membrii echipei de implementare , invitati din cadrul firmelor consiliate, studenti si angajati din firme .

In cadrul seminarului s-au prezentat obiectivele proiectului : " Sprijin pentru întreprinzători ", activitatile desfasurate si indicatorii atinsi in cadrul proiectului.Obiectivele proiectului:


Obiectivul general: promovarea formării antreprenoriale, dezvoltarea capitalului uman şi

creşterea competitivităţii firmelor ca urmare a îmbunătăţirii adaptabilităţii, atât a întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor şi IMM-urilor, cât şi a angajaţilor, la mediul economic în schimbare şi la provocările globalizării.

Obiective specifice:

- Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale în vederea îmbunătăţirii

performanţei şi pregătirii profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul

antreprenorial şi pentru a demara noi afaceri sau a dezvolta afaceri existente.

- Îmbunătăţirea accesului potenţialilor întreprinzători la servicii de consultanţă şi asistenţă

pentru demararea unei afaceri şi oferirea posibilităţii de a face din antreprenoriat o opţiune de carieră pentru fiecare.

- Promovarea culturii antreprenoriale şi susţinerea într-un mod integrat a dezvoltării

abilităţilor antreprenoriale şi manageriale.

- Crearea de noi oportunităţi de ocupare prin facilitarea iniţierii de noi afaceri şi angajării pe cont propriu.

- Dezvoltarea întreprinderilor din regiune.

Atingerea obiectivului general şi a celor specifice va conduce la creşterea numărului de

întreprinzători în regiune, la creşterea numărului de firme operaţionale şi la creşterea

performanţelor firmelor existente.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POS DRU deoarece:

- va conduce la creşterea competitivităţii întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor şi

IMM-urilor, ca urmare a acţiunilor de instruire şi consultanţă ce se vor derula pentru

persoanele care ocupa funcţii de conducere în întreprinderi.

-va conduce la dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia în

urma participării la cursurile de formare profesională şi va asigura oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice aferente AP 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” deoarece:

- acţiunile de promovare a antreprenoriatului vor conduce în timp la apariţia unor firme noi,

capabile să facă faţă unei competiţii crescute, care vor constitui o soluţie pentru contrabalansarea efectelor negative ale modificărilor structurale şi a procesului de restructurare industrială din regiune.

- acţiunile de promovare a culturii antreprenoriale şi a ideii de antreprenoriat ca o opţiune în carieră ce va sprijini angajarea multor persoane pe cont propriu.

-pachetul mixt de acţiuni la care vor participa persoanele din conducerea întreprinderilor va conduce la dezvoltarea competenţelor manageriale ceea ce va însemna şi o creştere a

adaptabilităţii firmelor existente la schimbările apărute pe piaţă şi la provocările globalizării.

Managerii vor dobândi cunoştinţe privind factorii de succes care cresc competitivitatea în

afaceri.

Obiective orizontale ale POS DRU

Egalitate de şanse

În această perioadă de implementare a proiectului s-a asigurat participarea la activităţi a tuturor persoanelor interesate cu domiciliul/sediul în judeţul Satu Mare, membre ale grupurilor ţintă stabilite.Toate activităţile realizate s-au adresat în mod egal femeilor şi bărbaţilor, fără nici un fel de discriminare. S-a încercat prin acţiunile întreprinse în această perioadă să se aducă o contribuţie pozitivă la promovarea politicilor Uniunii Europene în privinţa Protecţiei Sociale şi a prevederilor POSDRU prin furnizarea de tratament egal, oportunităţi egale şi ne-discriminatorii .Managerul de proiect s-a asigurat permanent că toate persoanele angajate în proiect (echipa de management şi grupul ţintă) sunt capabile să lucreze şi să înveţe într-un mediu fără discriminare.

Egalitatea de şanse reiese şi din atribuţiile de le-au revenit în această perioadă de implementare membrilor echipei de implementare şi lectorilor (atribuţii îndeplinite corespunzător) de a asigura la toate nivelurile beneficiari,lectori,echipă de management, un tratament egal ,respect , indiferent de gen, rasă, vârstă, stare civilă, situaţie familială, orientare sexuală, etnie, naţionalitate, confesiune religioasă, handicap, activitate politică, apartenenţă sindicală sau apartenenţă la o categorie defavorizată. S-au luat în considerare calităţile şi realizările personale în raport cu cerinţele postului. S-a urmărit eliminarea oricărui acţiuni care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. Toate activităţi întreprinse au fost verificate şi monitorizate permanent de echipa de management a proiectului .Nu s-a înregistrat până în prezent nici o încălcare a politicii Protecţiei Sociale a proiectului de nici un angajat .

În toate materialele de promovare : anunţuri în presa scrisă, anunţuri radio, pliante, informaţii telefonice sau verbale menite să informeze şi să atragă participanţii la activităţile de training şi consultanţă ale proiectului şi toate acţiunile proiectului s-a urmărit respectarea principiului privind egalitatea de şanse.

Acţiunile de consultanţă şi de susţinere a cursurilor de management au încercat să asigure un mediu de învăţare şi lucru în care sunt respectate drepturile şi demnitatea tuturor, fără discriminare, prejudecăţi, intimidare şi fără oricare formă de hărţuire. Singurul factor luat în consideraţie în selectarea persoanelor a fost îndeplinirea cerinţelor cursului, curriculelor sau postului. Dealtfel factorii privitori la sex, rasă, statut privind ocuparea, naţionalitatea, identitatea etnică, orientările religioase, vârsta, statutul civil, situaţia familială, orientarea sexuală, politică sau apartenenţa sindicală nu au fost luaţi în considerare la recrutarea personalului implicat în echipa de management a proiectului, a lectorilor şi nu vor constitui o barieră nici pentru persoanele care vor fi angajate în viitor.

În această perioadă toate informaţiile furnizate atât verbal cât şi în scris potenţialilor beneficiari de echipa de implementare au respectat principiul privind egalitatea de şanse, prin: tratamentul egal al tuturor al potenţialilor cursanţi cursanţilor (indiferent de sex, vârsta, naţionalitate, religie, etc.) şi respectarea particularităţilor survenite ca urmare a eterogenităţii grupului de cursanţi; în alegerea cursanţilor .Criteriile de evaluare definite au urmărit asigurarea egalităţii de şanse în promovarea cursanţilor , excluzând în acest sens, avantajele generate de anumite criterii (ca sex, vârstă, etc.).

Portalul de afaceri e-manageri.ro oferă informaţii utile despre firmele care îşi desfăşoară activitatea în regiunea de nord-vest a României, prezinta ofertele de produse si servicii ale acestor firme precum si informatii despre oportunitatile de afaceri pe care aceste companii le propun respectând principiul privind egalitatea de şanse, prin: tratamentul egal al tuturor celor interesaţi (indiferent de sex, vârsta, naţionalitate, religie, etc.) şi particularităţile survenite ca urmare a eterogenităţii celor interesaţi.

La selectarea persoanelor la seminariile pentru dezvoltare durabilă s-a respectat principiul privind egalitatea de şanse, prin: tratamentul egal al tuturor al potenţialilor cursanţi cursanţilor (indiferent de sex, vârsta, naţionalitate, religie, etc.) şi respectarea particularităţilor survenite ca urmare a eterogenităţii grupului de cursanţi; în alegerea cursanţilor .Criteriile de evaluare definite au urmărit asigurarea egalităţii de şanse în promovarea cursanţilor , excluzând în acest sens, avantajele generate de anumite criterii (ca sex, vârstă, etc.). În această perioadă toate informaţiile furnizate atât verbal cât şi în scris participanţilor la seminarii au respectat principiul privind egalitatea de şanse, prin: tratamentul egal al tuturor (indiferent de sex, vârsta, naţionalitate, religie, etc.) şi respectarea particularităţilor survenite ca urmare a eterogenităţii grupului de cursanţi; în alegerea cursanţilor .

Şi în cazul seminariilor TIC ,la selectarea persoanelor s-a respectat principiul privind egalitatea de şanse, prin: tratamentul egal al tuturor al potenţialilor cursanţi cursanţilor (indiferent de sex, vârsta, naţionalitate, religie, etc.) şi respectarea particularităţilor survenite ca urmare a eterogenităţii grupului de cursanţi; în alegerea cursanţilor .Criteriile de evaluare definite au urmărit asigurarea egalităţii de şanse în promovarea cursanţilor , excluzând în acest sens, avantajele generate de anumite criterii (ca sex, vârstă, etc.). În această perioadă toate informaţiile furnizate atât verbal cât şi în scris participanţilor la seminarii au respectat principiul privind egalitatea de şanse, prin: tratamentul egal al tuturor (indiferent de sex, vârsta, naţionalitate, religie, etc.) şi respectarea particularităţilor survenite ca urmare a eterogenităţii grupului de cursanţi; în alegerea cursanţilor .


  • Dezvoltare durabilă


În vederea atingerii acestui obiectiv atât în cadrul cadrul celor trei serii de seminarii de dezvoltare durabilă la care au participat 26 de persoane la prima serie , 23 de persoane la a doua serie de seminariii şi 26 de persoane la a treia serie au fost prezentate planuri de afaceri şi studii de caz ce ţin cont de atât de problemele de mediu , precum de cele legate de deşeuri, eficienţă energetică, efectul de seră, utilizarea responsabilă a resurselor de apă şi utilizarea unui pachet de măsuri destinat să minimizeze impactul asupra mediului.Domnul lector Doroş Ioan a evidenţiat în cadrul seminariilor de dezvoltare durabilă importanţa integrării în managementul firmelor a considerentelor privind protecţia mediului şi necesitatea integrării consideraţiilor privind etica mediului la nivelurile strategice şi manageriale de conducere.

La cursurile de calificare in management destinat celor care ocupă o funcţie de conducere dar nu sunt calificaţi sau celor care doresc să ocupe funcţii de conducere în microîntreprinderi şi IMM-uri ( activitatea 3.6) desfăşurate în această perioadă s-a prezentat fiecărei serii importanţa dezvoltării durabile , a protejării mediului înconjurător şi a promovării unei politici manageriale ce să asigure un mediu sănătos. Cursurile de pregătire ,prin informaţiile comunicate participanţilor urmăresc îmbunătăţirea structurii de afaceri a firmelor, îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii , creşterea competitivităţii pentru o economie orientată spre piaţă. În susţinerea cursurilor de management s-au prezentat cele mai bune practici moderne şi inovative de management pentru a obţine avantaje competitiv de durată. Cursurile susţinute au urmărit îmbunătăţirea calităţii managementului prin introducerea de metode moderne, inovative , practici moderne ale sistemului de management şi proceduri, astfel încât întreprinderile să devină mai bine organizate, să se conducă mai bine şi să opereze mai eficient pentru îmbunătăţirea competitivităţii lor.

În cazul activităţii de consultanţă ,fiecărei persoane consiliate i s-a recomandat să promoveze practici manageriale pentru un mediu sănătos. Serviciile de consultanţă oferite au urmărit introducerea şi dezvoltarea filozofiei beneficiilor şi valorile unei învăţări continue antreprenoriale, pentru managerii de întreprinderi şi angajaţii lor, care să ducă la creşterea performanţei afacerilor făcând sectorul IMM-urilor, mai adaptabil la cerinţele unei economii în schimbare. Prin consultanţă s-a recomandat fiecărui participat să fie mai adaptabil, mai flexibil şi mai mobil pentru piaţa muncii în evoluţie, pentru a realiza noi evoluţii în carieră sau abilităţi şi calificări îmbunătăţite.

În cazul persoanelor consiliate pentru dezvoltarea afacerii s-a recomandat să acorde o atenţie sporită practicilor moderne ale sistemului de management şi proceduri, astfel încât întreprinderile să devină mai bine organizate, să se conducă mai bine şi să opereze mai eficient pentru îmbunătăţirea competitivităţii lor ţinând cont de problemele de mediu , precum de cele legate de deşeuri, eficienţă energetică, efectul de seră, utilizarea responsabilă a resurselor de apă şi utilizarea unui pachet de măsuri destinat să minimizeze impactul asupra mediului.


  • Inovare şi TIC

 

Atât suportul de curs elaborat pentru cursul de management cât şi materialul pentru seminarii TIC cuprind o serie de informaţii utile în instruirea privind operarea pe calculator şi navigarea pe Internet ,cale de promovare a Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei. S-au introdus în suportul de curs şi seminarii noţiuni de funcţionare a unui portal de tip B2B ce reprezintă o cale inovativă de asistare a întreprinzătorilor.În cadrul celor trei serii de seminarii TIC la care au participat 26 de persoane la prima serie , 23 de persoane la a doua serie de seminariii şi 26 de persoane la a treia serie s-au prezentat informaţii privind operarea pe calculator şi navigarea pe Internet , noţiuni de funcţionare a portalului de tip B2B ce reprezintă o cale inovativă de asistare a întreprinzătorilor.

În plus portalul realizat asigură asistenţă persoanelor din grupul ţintă pentru utilizarea acestui portal ,practic fiind o altă cale de promovare a TIC. Portalul de tip B2B este calea cea mai simplă de a-i face pe beneficiari să înţeleagă cât de importantă este TIC în dezvoltarea afacerilor şi că în epoca actuală utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei este o necesitate şi nu o opţiune.

În cazul activităţilor de consultanţă ,fiecărei persoane consiliate i s-a recomandat

folosirea calculatorului şi a aplicaţiilor existente pentru eficientizarea afacerilorIndicatori atinşi:


Indicatori

Valoare prognozată1

Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat2

Perioada 01.09.2009-31.05.2011

Valoare realizată în perioada de raportare3

01.06.2011-31.08.2011

Indicatori de realizare imediată (output)4
Nr. de cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri

50

80

1

- din care femei

12

54

1

Numărul beneficiarilor acţiunilor pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi pentru iniţierea afacerilor*

260

322

391

Numărul persoanelor participante la acţiuni de dezvoltare a competenţelor manageriale

125

124

282


- dintre care femei

30

78

21

Indicatori de rezultat5
Ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care iniţiază noi afaceri

8

8,64

0 3

Indicatori adiţionali6
Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali
Participanţi la acţiunile de inf. şi promovare/încurajare a antreprenoriatului derulate pentru elevii din anii terminali ai instituţiilor de învăţământ si pentru angajaţi

260

312

0

Participanţi la cursuri de calificare în management destinate persoanelor de conducere din întreprinderi, angajaţilor, întreprinzătorilor si celor care doresc sa demareze o afacere

175

212

34 4

Participanţi la şedinţe de consultanţă în afaceri pentru demararea unei afaceri sau pentru dezvoltarea afacerii

120

120

10

Participanţi la seminarii de instruire pe tema dezvoltării durabile si TIC

135

150

0 5


Participanţi la seminarul de diseminare a rezultatelor proiectului

25

0

60

Indicatori de rezultat adiţionali
Participanţi ce au absolvit cursuri de calificare cu certificare

140

204

29 6

Afaceri nou infiinţate 7

8

13

0

Firme consiliate care îşi cresc cifra de afaceri

20

0

20

Firme asistate înscrise în portalul B2B

25

29

01 Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale)


2 Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).


3 Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare


4 Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului


5 Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului


6 Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului


|  linkuri utile  |  termeni si conditii  |  confidentialitate  |  despre noi  |  contact  |  memoreaza pagina  |  ajutor  |  stiri  |  firme/judete  |